PROGRAM: Wsparcie na Starcie

Regulamin
promocji
Biura Rachunkowego Centrum
emrowka.pl
z siedzibą w Bydgoszczy

Wsparcie na Starcie - 50% przez 8 miesięcy

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania cen promocyjnych przez Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl zwany Programem Wsparcie na Starcie.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu promocji jest prawo polskie.

§ 2. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Wsparcia na Starcie

 1. Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl - Przedsiębiorstwo Usługowe SeePlus 85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12a/21 , NIP: 953-141-79-15
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin Wsparcia na Starcie,
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług, w skład których wchodzą usługi z zakresu księgowości, kadr, płac, ZUS, bhp, zawarta na okres co najmniej jednego roku,
 5. Osoba rozpoczynająca działalność - przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalność gospodarczej,
 6. Nowy Klient - osoba bezrobotna, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i podpisała umowę o świadczenie usług przez Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl,
 7. Numer umowy - nr umowy, który został nadany osobie przy podpisaniu umowy w Programie Wsparcie na Starcie,
 8. Rabat - zniżka dla osoby prowadzącej działalność w wysokości określonej przez niniejszy regulamin,
 9. Czas trwania promocji - okres, w którym obowiązuje Program Wsparcie na Starcie.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Programie Wsparcie na Starcie

 1. Program Wsparcie na Starcie skierowany jest do: -osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, które podpiszą umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl na świadczenie usług,
 2. W Programie Wsparcie na Starcie mogą brać udział wyłącznie Nowi Klienci, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie.
 3. Prawo do Rabatu nie może być przenoszone na osoby trzecie.

§ 4. Rabaty dla Nowych Klientów

 1. Wysokość Rabatu dla Nowych Klientów, którzy zawarli umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl o świadczenie usług w zakresie: księgowości lub spraw kadrowo-płacowych i ZUS, wynosi 50% ceny umówionej, przez okres 8 miesięcy.
 2. Warunkiem skorzystania z Rabatu, o którym mowa w ust.1, jest podpisanie umowy o świadczenie usług przez Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl na co najmniej rok od daty zawarcia umowy.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

 1. W przypadku rezygnacji ze świadczonych usług przez Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl, przed upływem jednego roku od daty zawarcia umowy z winy Nowego Klienta zobowiązany jest on do pokrycia kwoty udzielonych rabatów
 2. W przypadku gdy rozwiązanie umowy następuje w wyniku zamknięcia działalności gospodarczej przez Nowego Klienta pkt. 1 nie ma zastosowania

§ 6. Reklamacje

 1. Nowy Klient, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Programie Wsparcie na Starcie zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Biura Rachunkowego Centrum emrowka.pl reklamację.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni roboczych.

§ 7. Czas trwania Programu Wsparcie na Starcie

 1. Niniejszy Program Wsparcie na Starcie obowiązuje od dnia 2013-01-01 r. i trwać będzie do 2013-12-31
 2. Biuro Rachunkowe emrowka zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu Wsparcie na Starcie.

Bydgoszcz, 2012-12-31