Darmowy program do fakturowania, faktura online jest całkowicie bezpłatny. Prosty, intuicyjny sposób wystawiania faktury i korekty faktury. Nie wymaga rejestracji. Praktyczne komentarze kontekstowe. Zgodność z obowiązującymi przepisami VAT 2014.
cloud, faktura online

Gdziekolwiek jesteś

 • wystarczy dostęp do internetu
 • bez rejestracji i logowania!
 • w kraju czy zagranicą
 • dostępność 24 godziny
 • jesteś mobilny
 • nawet jeżeli stoisz w korkach
strefa zero free

ZERO Strefa

 • to jedyna opcja, nie dopuszczamy innych
 • całkowity brak kosztów
 • brak umowy
 • brak limitów ilości dokumentów
 • brak zobowiązań
 • brak kosztów obsługi techicznej i aktualizacji systemu
 • jednym słowem pełna niezależność bez kajdanek
Vat 2014 akty prawne

Akty Prawne

 • faktura online jest zgodna z nowym obowiązkiem podatkowym VAT 2014
 • dbamy również o aktualizacje odostępnianych narzędzi i publikowanych treści w zakresie wymogów aktów prawnych obowiązujących na terytorium RP

Nazwa sprzedawcy

Adres sprzedawcy

NIP, konto sprzedawcy

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, NIP - identyfikator klasyfikacji podatkowej

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-11 05:35:51

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest to dziesięciocyfrowy kod do identyfikacji podatników w Polsce. Trzy pierwsze cyfry każdego NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer.
 • Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności jako identyfikatora podatkowego używają numeru PESEL.
 • Jeśli wystawiamy fakturę dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej to wówczas nie umieszczamy na fakturze numeru NIP takiej osoby, ponieważ od września 2011 roku takie osoby formalnie nie posiadają NIP tylko jako identyfikatora podatkowego używają PESEL. Czy w związku z tym umieszczać na fakturze PESEL? Naszym zdaniem NIE. Przepisy dotyczące wystawiania faktur nie wymieniają numeru pesel jako obowiązkowego na fakturze, jako obowiązkowy wymieniają numer NIP.
 • W aplikacji faktura online pole jest wymagane zatem w takim przypadku należy wpisać znak spacja.
 • Faktura VAT wystawiona osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej nie musi zawierać numeru NIP nabywcy. Jest to jedyne dopuszczalne „zwolnienie” w zawartości faktury.
 • Numer identyfikacji podatkowej jest numerem niepowtarzalnym i jedynym dla danego podmiotu, który ma go identyfikować dla celów podatkowych.
 • NIP jest zestawem cyfr tak dobranych, iż wyklucza powtórzenie się takiej samej kombinacji dla dwóch różnych podmiotów. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe.
 • Faktura VAT powinna bezwzględnie zawierać: Numer NIP sprzedawcy.
 • Istnieją interpretacje mówiące że dokument który nie zawiera wymaganych danych w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług w tym również numeru identyfikacji podatkowej NIP NIE JEST FAKTURĄ.
 • W przypadku niepoprawnego identyfikatora NIP nabywcy istnieje zagrożenie (w wyniku niedopełnienia obowiązku) niezgodnego z prawem i stanem faktycznym odliczenia podatku VAT.
 • W ramach dobrej praktyki i minimalizacji zagrożeń zaleca się weryfikację poprawności danych nabywcy z szczególnym naciskiem na poprawność numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 • Nie jest błędem pomijanie znaczników łącznika „-” pomimo tego że decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zawiera łączniki.
 • Nie jest również błędem poprzedzanie numeru identyfikacji podatkowej identyfikatorem kraju np. PL pomimo obrotu na terytorium RP.
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, konto bankowe

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-11 04:57:55

 • Numer konta bankowego IBAN składa się z kilku odrębnych części. Polski IBAN zaczyna się od kodu kraju (PL), po którym następują cyfry. Wysyłając pieniądze do polskiego odbiorcy nie trzeba podawać „PL" na początku, ale musi to zrobić kontrahent zagraniczny.
 • Numer Rachunku Bankowego składa się z 26 cyfr, jego struktura jest następująca:
  • 2 pierwsze cyfry to suma kontrolna. Jest to zabezpieczenie pozwalające odbiorcy (np. bankowi, do którego wysyłamy pieniądze) sprawdzić poprawność danych.
  • 8 kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku
  • 16 kolejnych cyfr to numer rachunku klienta w banku
 • Jeśli popełnimy błąd w numerze konta bankowego odbiorcy przelewu, pieniądze trafią na niewłaściwe konto. Dzieje się tak, ponieważ banki realizując przelew biorą pod uwagę tylko podany numer rachunku, nie porównują go z nazwiskiem, nazwą odbiorcy przelewu.
 • Nienależne świadczenie powstaje w przypadku przelewu wartości pieniężnych na rzecz osoby lub podmiotu w stosunku do której świadczenie to nie było należne.
 • Błędne podanie konta na fakturze może skutkować błędną realizacją przelewu wykonanego przez nabywcę na podstawie danych zawartych w dokumencie. Stronami w postępowaniu cywilno prawnym w takim przypadku będą zatem nabywca i podmiot lub osoba która otrzymała nienależne świadczenie.
 • Podanie niewłaściwego konta sprzedawcy skutkuje brakiem zapłaty na rzecz sprzedawcy oraz skomplikowaną procedurą w głównej mierze opartą na dobrej woli zarówno:
  • nabywcy który dokonał przelewu na błędnie wskazane konto i może ale nie musi podjąć czynności (np.:wezwanie do zapłaty) zmierzające do zwrotu nienależnego świadczenia
  • jak i osoby lub podmiotu który otrzymał nienależne świadczenie od nabywcy faktury
 • W związku z możliwością wpisania dowolnych numerów kont w tym również kont zagranicznych, faktura online nie waliduje poprawności wpisanego konta. Odpowiedzialność za poprawnie podane konto pozostaje w zakresie kompetencji sprzedawcy i winno być każdorazowo weryfikowane.

Dane kontaktowe sprzedawcy

Nazwa nabywcy

Adres nabywcy

NIP nabywcy

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, NIP - identyfikator klasyfikacji podatkowej

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-21 03:59:45

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest to dziesięciocyfrowy kod do identyfikacji podatników w Polsce. Trzy pierwsze cyfry każdego NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer.
 • Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności jako identyfikatora podatkowego używają numeru PESEL.
 • Jeśli wystawiamy fakturę dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej to wówczas nie umieszczamy na fakturze numeru NIP takiej osoby, ponieważ od września 2011 roku takie osoby formalnie nie posiadają NIP tylko jako identyfikatora podatkowego używają PESEL. Czy w związku z tym umieszczać na fakturze PESEL? Naszym zdaniem NIE. Przepisy dotyczące wystawiania faktur nie wymieniają numeru pesel jako obowiązkowego na fakturze, jako obowiązkowy wymieniają numer NIP.
 • W aplikacji faktura online pole jest wymagane zatem w takim przypadku należy wpisać znak spacja.
 • Faktura VAT wystawiona osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej nie musi zawierać numeru NIP nabywcy. Jest to jedyne dopuszczalne „zwolnienie” w zawartości faktury.
 • Numer identyfikacji podatkowej jest numerem niepowtarzalnym i jedynym dla danego podmiotu, który ma go identyfikować dla celów podatkowych.
 • NIP jest zestawem cyfr tak dobranych, iż wyklucza powtórzenie się takiej samej kombinacji dla dwóch różnych podmiotów. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe.
 • Faktura VAT powinna bezwzględnie zawierać: Numer NIP sprzedawcy.
 • Istnieją interpretacje mówiące że dokument który nie zawiera wymaganych danych w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług w tym również numeru identyfikacji podatkowej NIP NIE JEST FAKTURĄ.
 • W przypadku niepoprawnego identyfikatora NIP nabywcy istnieje zagrożenie (w wyniku niedopełnienia obowiązku) niezgodnego z prawem i stanem faktycznym odliczenia podatku VAT.
 • W ramach dobrej praktyki i minimalizacji zagrożeń zaleca się weryfikację poprawności danych nabywcy z szczególnym naciskiem na poprawność numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 • Nie jest błędem pomijanie znaczników łącznika „-” pomimo tego że decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zawiera łączniki.
 • Nie jest również błędem poprzedzanie numeru identyfikacji podatkowej identyfikatorem kraju np. PL pomimo obrotu na terytorium RP.

Elementy ewidencyjne

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, numer dokumentu

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-21, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:17:52

 • Numer kolejny wystawionej faktury np symbol jednostki, miesiąc, rok (MP/05/2013).
 • Musi to być kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.
 • Ewidencja numeracji dokumentów składa się z numeru i rozszerzenia numeru.
 • W przypadku dopuszczonej numeracji w okresach miesięcznych kolejny okres rozpoczyna się od numeru 1 i kończy się ostatnim numerem zamykającym okres.
 • Datą wiodącą wg której powstaje numeracja jest data wystawienia dokumentu.
 • W ramach zapewnienia chronologii numeracja winna układać się w sposób narastający w odniesieniu do rejestru i daty wystawienia dokumentu.
 • Rozszerzenie numeru winno zawierać:
  • rok w postaci pełnej (np.:/2014) lub skróconej (np.:/14)
  • miesiąc w przypadku numeracji miesięcznej (np.:/05/2014)
  • oznaczenie rejestru dokumentów w przypadku jeżeli w ramach sprzedaży stosujemy więcej niż 1 rejestr
   • sprzedaż towarów w rejestrze o numeracji rocznej np.: 222/ST/2014
   • sprzedaż usług w rejestrze o numeracji miesięcznej np.: 88/SU/05/2014
 • W praktyce dopuszcza się prowadzenie kilu rejestrów dokumentów. Do każdego z nich mogą być stosowane odmienne zasady.
 • W przypadku struktury wielu lokalizacji terenowych dobrą praktyką jest przyjęcie zasady definiującej w rozszerzeniu lokalizacji w której powstał dokument, przykład:
  • dla numeracji rocznej: 222/ST/KA/2014 - gdzie KA oznacza Katowice, 332/ST/GD/2014 - gdzie GD oznacza Gdańsk
  • dla numeracji miesięcznej: 88/ST/KA/05/2014, 135/ST/GD/05/2014
 • Istotą numeracji jet unikalność dla numeru i jego rozszerzenia w ramach właściwego rejestru w skali całej firmy.
 • Nie dopuszcza się braku chronologii w numeracji dokumentów która może być domniemaniem manipulacji.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji.

  KOREKTY

 • W zakresie korekt obowiązują zasady takie jak numeru dokumentu faktury oraz dodatkowo prezentowane poniżej.
 • Numeracja korekt w zakresie przejrzystości przyjmuje zazwyczaj odrębną sekwencję numeracji, rozpoczynającą się od numeru 1 w ramach właściwego rejestru.
 • Zmianie ulega numer z pozostawieniem rozszerzenia właściwego rejestru. Przykład:
  • faktura vat -> numeracja roczna 222/ST/2014
  • korekta faktury vat 1/ST/2014
  • faktura vat -> numeracja miesięczna 222/ST/04/2014
  • korekta faktury vat 1/ST/05/2014 (do faktury z okresu zaprzeszłego)
 • Częstą praktyką w ramach rozszerzenia numeru jest dodatkowy prefix wskazujący na korektę np.:
  • korekta faktury vat 1/ST/05/2014/K
 • W przypadku faktury online nie ma konieczności stosowania dodatkowych prefiksów definiujących korektę. Utworzony plik *.pdf zawiera w nazwie pliku informację mówiącą o tym czy dokument jest fakturą (dokument oryginalny) czy korektą.
 • Również dla korekt nie dopuszcza się braku chronologii w numeracji dokumentów która może być domniemaniem manipulacji.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji.

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, ORYGINAŁ/KOPIA na wydruku

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-21, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:20:54

 • Od 2011 r. nie ma konieczności wystawiania egzemplarzy faktur oznaczonych jako „kopia” i „oryginał jest to dobrowolne. Koniecznością jest sporządzenie faktury w dwóch egzemplarzach po jednym dla sprzedawcy i nabywcy.
 • Po zaznaczeniu opcji „Druk. ORYG/KOPIA” informacja zostanie pokazana na fakturze. Domyślnie znacznik opcji jest odznaczony, zatem informacja nie będzie publikowana.
 • Fakturę generujemy i zapisujemy na dysku lokalnym tylko 1 raz. Następnie przesyłamy pocztą email zapisany plik do nabywcy oraz biura rachunkowego lub działu FK.
 • Dobrą praktyką wraz z przesłaniem jest wystosowanie w treści emaila prośby o potwierdzenie otrzymania dokumentu.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji.
 • W przypadku zaznaczenia opcji „Druk. ORYG/KOPIA” dokument przyjmuje umowną formę dokumentu, który zostanie wydrukowany przez użytkownika 2 razy. Na 2 wydrukowanych, jednobrzmiących egzemplarzach użytkownik dokonuje przekreślenia odpowiedniej frazy, odpowiednio ORYGINAŁ lub KOPIA. Wysyłając ORYGINAŁ i KOPIĘ tradycyjną pocztą do nabywcy w celu potwierdzenia i zwrotnego odesłania kopii.
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:49:11

 • Art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług definiuje nowe pojęcie o następującym brzmieniu: „Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty...”
 • Nieostra definicja wprowadzająca bardzo wiele odmiennych interpretacji zarówno w zakresie samej frazy „data dokonania......” jak i znaczenia w odniesieniu do zdarzeń występujących na rynku towarów i usług.
 • Na fakturze datę sprzedaży (która w ramach pojęcia obowiązywała do końca 2013 roku) można utożsamić z datą dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług.
 • Potwierdzają to w odpowiedzi na Interpretację indywidualną ILPP2/443-10/13-2/AKr organy podatkowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdzają, iż w przypadku przepisów ogólnych wciąż na fakturach można używać sformułowania data sprzedaży. Nie jest to błędem. “Data dokonania” i “data zakończenia” w praktyce często są bowiem tożsame i mogą być zastąpione pojęciem data sprzedaży. Dlatego też na fakturach, dla których data sprzedaży odnosi się do faktycznej daty dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi wciąż można posługiwać się pojęciem “data sprzedaży”. Tutaj link do pełnego brzmienia interpelacji i wyjaśnienia
 • W chwili obecnej na fakturze online nie występuje już data sprzedaży. Data sprzedaży została zastąpiona frazą „data dostawy” gdzie „data dostawy” to „data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi”.
 • W rozwiązaniu przyjętym na fakturze online publikowana jest nazwa skrócona z odnośnikiem precyzującym jej znaczenie
  • data dostawy *
  • *data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi
 • Przyjęte na fakturze online rozwiązanie:
  • jest pełną formą jednoznacznie odwołującą się do ustawy
  • umożliwia sprzedaż na jednym dokumencie zarówno towarów jak i usług
 • Od roku 2014 data dostawy z punktu widzenia obowiązku podatkowego jest najważniejszą i jedyną datą na podstawie której będzie odprowadzany podatek VAT.
 • Dla obrotu towarowego obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania prawa do rozporządzania towarem, a więc w chwili dokonania dostawy towaru, lub udostępnienia do odbioru we wskazanej lokalizacji.
 • Dla usług obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi.
 • W przypadku usług lub dostaw towaru o charakterze ciągłym obowiązek podatkowy powstaje cyklicznie w ostatnim dniu okresu zdefiniowanego w umowie (miesiąc, kwartał).
 • Od 2014 roku data wystawienia faktury nie będzie miała wpływu na terminy rozliczania podatków. Ogólna zasada będzie nakazywała zapłatę podatku VAT z faktury sprzedażowej w terminie przypadającym na datę dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Od tej zasady będą wyjątki w których terminem rozliczenia VAT będzie data wystawienia faktury (jeżeli data dostawy nie została wypełniona) - dotyczą one m.in. usług budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu.
 • Wybrane przykłady definiujące umownie nazwane metody interpretacji dla obrotu towarowego występujące na rynku po roku 2014:

  • Dostawa towaru wraz z fakturą

  • metoda uproszona - w której nadal data dostawy posiada identyczną datę jak data wystawienia. Fraza „data sprzedaży” nie została zmieniona.
  • metoda frazy - w której nadal data dostawy posiada identyczną datę jak data wystawienia. Fraza „data sprzedaży” została zmieniona na zbliżoną do prezentowanej w ustawie np.: „data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi”, „data dokonania lub zakończenia dostawy”, „data wykonania usługi” itd.
  • metoda pełna - w której data dostawy jest późniejsza od daty wystawienia i odnosi się do przewidywanej daty dostawy do nabywcy. Fraza „data sprzedaży” została zmieniona na „data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi”.
   • W naszym przekonaniu metoda pełna jest metodą najbardziej odzwierciedlającą rzeczywistość. Przykład:
    • data wystawienia: 2014-01-16
    • data dostawy (data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi): 2014-01-17
   • W prezentowanej metodzie w momencie wystawiania faktury wiemy że zleceniobiorca usługi transportowej np.: firma kurierska dostarczy towar w ciągu 24h od momentu nadania w dniu 2014-01-16.
   • Potwierdzeniem daty dokonania dostawy w zakładanym z góry terminie jest weryfikacja wykonania usługi przez firmę kurierską.
   • Jeżeli usługa nie zostanie wykonana w zakładanym terminie to fakt ten winien zostać odnotowany, a obowiązek podatkowy odpowiednio zakwalifikowany do właściwego okresu. Sytuacja nabiera szczególnego znaczenia na przełomie okresu, najczęściej miesiąca.
   • Dla omawianego przypadku zarówno pozycja dokumentująca sprzedaż towaru jak i pozycja dokumentująca usługę transportową mogą być zamieszczone na 1 dokumencie. Nie są wymagane 2 dokumenty odrębnie dla towaru i usługi.

   Dostawa towaru bez faktury

  • metoda WZ - w której dostawca towaru do nabywcy odbywa się na dokumentach WZ. Po uzyskaniu potwierdzenia dostawy w terminach przewidzianych ustawą zostaje wystawiona faktura, gdzie data dostawy odzwierciedla rzeczywistą datę dostawy, natomiast data wystawienia jest późniejsza. W naszym przekonaniu w wielu przypadkach odzwierciedlających zdarzenia rynkowe ta metoda będzie cieszyła się najmniejszym uznaniem. Sposób jest najbardziej transparentny z pkt widzenia nowej ustawy ale jest również najmniej korzystny biznesowo (ze względu na koszty) dla sprzedawcy.

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, data wystawienia

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-15 02:13:36

  Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013 roku

 • Nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, przedsiębiorca, który sporządza fakturę np. w dniu wykonania usługi, może zamieścić na fakturze tylko datę wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji nie jest konieczne zamieszczanie innych dat. Oznacza to, że do końca 2013 roku jeśli czynność zostanie wykonana 7 dni przed końcem okresu rozliczeniowego (miesiąca), to podatnik może wybrać okres, w którym rozliczą podatek należny za daną czynność. Tj. jeśli wystawimy fakturę 29 września, należny podatek będziemy musieli zapłacić do 25 dnia kolejnego miesiąca tj. 25 października . Jeśli fakturę wystawimy 1 października, wówczas obowiązek rozliczenia powstanie dopiero 25 listopada.
 • Faktury miesięczne – nie później niż ostatniego dnia miesiąca, przedsiębiorcy mogą wystawiać jedną fakturę na koniec miesiąca, która dokumentuje wszystkie transakcje z danym kontrahentem.
 • Faktury ciągłe – nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.
 • WDT – nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu wydania lub przemieszczenia towaru, świadczenie usług.

 • Nowe terminy wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r

 • W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) zmieni się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawienia faktury.
 • Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oznacza to, iż jeżeli usługa zostanie wykonana 29 września, to obowiązek podatkowy powstanie 29 września, podatek należny trzeba zapłacić do 25 dnia kolejnego miesiąca tj. 25 października natomiast fakturę będzie można wystawić do 15 października.
 • Nowe zasady dotyczące terminu odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej. W tym przypadku obowiązywał będzie nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Oznacza to, że jeśli podatnik przyjął zaliczkę na poczet dostawy towarów 20 marca 2014 roku, fakturę może wystawić do 15 kwietnia 2014 roku, natomiast obowiązek podatkowy powstanie już w marcu tj. w dacie otrzymania zaliczki.
 • Zgodnie z art. 106i ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT fakturę przewidzianych jest kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur. Zgodnie z nimi termin wystawienia faktury wynosi:
  • 30 dni od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych; Oznacza to ze jeżeli w dniu 26 lutego 2014 r. podatnik wykona usługę budowlaną. W tym samym dniu podatnik wystawił fakturę dokumentującą tę usługę z terminem płatności 12 marca 2014 r. Nabywca usługi opłaci ją częściowo (w 40%) w dniu 5 marca 2014 r., w pozostałej zaś części w dniu 3 kwietnia 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej powstanie już w dniu 26 lutego 2014 r., tj. w dniu wystawienia faktury.
  • 60 dni od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów, (z wyłączeniem map i ulotek).
  • 90 dni od dnia wykonania czynności – polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów (z wyłączeniem map i ulotek).
  • 120 dni od pierwszego wydania towarów – w przypadku dostawy książek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw (z wyłączeniem map i ulotek).
  • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją.
  • 60 dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania zwrotnego objętego kaucją.
 • Od 1stycznia 2014 r. wprowadzone zostały odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie. Dotyczy to sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku VAT – w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi.
 • Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar, wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę.
 • Jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę , podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 • Jeśli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury.
 • Ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2014 r., nie zawiera wzmianki o możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Nie oznacza to, że nie można ich wystawiać. Zbiorcza faktura dokumentuje kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie tego samego miesiąca. Możliwe jest również wystawianie korekt faktur VAT w formie zbiorczej.
 • Od stycznia 2014 roku fakturę można wystawić nie wcześniej niż 30. dnia przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
 • Podstawa prawna: Ustawa z 7 grudnia 2012 r r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35, zm. Dz.U. z 2013 r poz.1027)).

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, miejsce wystawienia

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-12-08, Data aktualizacji: 2014-01-15 02:19:00

 • Miejsce wystawienia jest to miejsce świadczenia np.:
  • przy dostawie towarów jest to miejsce w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy
  • przy świadczeniu usług na rzecz podatnika co do zasady jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej
 • Nie ma obowiązku podawania na fakturze miejsca wystawienia faktury.
 • W aplikacji faktura online pole miejsce wystawienia jest wymagane. Jeżeli pole ma być puste to należy wpisać znak spacji.
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, numer dokumentu korygowanego

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 05:11:09

 • Art.106k ustawy o podatku od towarów i usług definiuje wymóg wskazania danych w fakturze vat korekta odnoszących się do korygowanej faktury.
 • Elementem wymaganym jest m.in. numer korygowanego dokumentu.
 • Numer korygowanego dokumentu winien być odwzorowany w sposób pełny z uwzględnieniem nazwy dokumentu korygowanego i jego pełnego numeru (numer, rozszerzenie dokumentu).
 • Odwołanie do elementów z faktury korygowanej stanowi referencję merytoryczną tworzącą związek pomiędzy dokumentem korygowanym (pierwotnie wystawiona faktura) a fakturą korektą.
 • Korekta faktury vat jak sama nazwa wskazuje musi odnosić się do dokumentu w naszym przypadku faktury. Zatem można powiedzieć że korekta nie może istnieć samodzielnie bez wcześniej wystawionej faktury


  NUMER KORYGOWANEGO DOKUMENTU (referencje)
 • Korekta do faktury, najczęściej występujące zdarzenie. Numerem korygowanego dokumentu jest pełen numer faktury korygowanej
 • korekta do korekty, naturalny ciąg następujących po sobie zdarzeń. W przypadku kilku zdarzeń dotyczących korekty tej samej pozycji faktury, zawsze korekcie podlega ostatni dokument który wystąpił w ciągu następujących po sobie zdarzeń. Przykład:
  • Faktura VAT 125/01/2014, występuje konieczność skorygowania pozycji 3 o nazwie towaru „xyz”
  • Faktura VAT Korekta 11/01/2014 do Faktura VAT 125/01/2014, korekcie podlega pozycja 3 z Faktury VAT 125/01/2014 (nazwa pozycji korygowanej „xyz”)
  • Jeżeli wystąpi konieczność kolejnego skorygowania pozycji o nazwie „xyz”, to następuje korekta do korekty. Faktura VAT Korekta 12/01/2014 do Faktura VAT Korekta 11/01/2014 (korekcie podlega cały czas pozycja 3 o nazwie „xyz” z Faktury VAT 125/01/2014)
  • Korekta do faktury lub korekty do korekty posiadają zawsze charakter drzewa
   • F1
    • |->poz1
     • |->FK1
      • |->FK2
       • |->FK4
    • |->poz2
    • |->poz3
     • |->FK1
      • |->FK3
    • |->poz4
     • |->FK1
  • Do faktury F1 powstały w sumie 4 korekty, do 3 pozycji
   • faktura korygująca FK1 do faktury F1 skorygowała pozycję (1,3,4) z faktury F1
   • faktura korygująca FK2 do faktury FK1 skorygowała pozycję (1) z faktury FK1,F1
   • faktura korygująca FK3 do faktury FK1 skorygowała pozycję (3) z faktury FK1,F1
   • faktura korygująca FK4 do faktury FK2 skorygowała pozycję (1) z faktury FK2,FK1,F1
 • korekta zbiorcza, jedna korekta do wielu faktur i wielu korekt. Ze względu na wielowymiarową budowę występuje stosunkowo sporadycznie. Istota polega na wykonaniu jednego dokumentu korygującego odwołującego się jednocześnie do wielu faktur i wielu pozycji tych faktur.
odwołanie do dokumentu korygowanego
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, data dostawy, data wystawienia dokumentu korygowanego

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 04:38:32

 • Art.106k ustawy o podatku od towarów i usług definiuje wymóg wskazania danych w fakturze vat korekta odnoszących się do korygowanej faktury.
 • elementami wymaganymi są m.in.
  • data wystawienia korygowanego dokumentu
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi z dokumentu korygowanego→ zwana dalej w aplikacji faktura online datą dostawy
 • Data wystawienia korygowanego dokumentu oraz data dostawy korygowanego dokumentu winny być identyczna jak na korygowanej fakturze lub korekcie w przypadku korekty do korekty.
 • Odwołanie do elementów z faktury korygowanej stanowi referencję merytoryczną tworzącą związek pomiędzy dokumentem korygowanym (pierwotnie wystawiona faktura) a fakturą korektą.
 • Zarówno w przypadku korekty faktury jak i korekty do korekty data dostawy korygowanego dokumentu oraz data wystawienia korygowanego dokumentu winny zostać przepisana z ostatniego dokumentu występujących w ciągu następujących po sobie zdarzeń.
 • Korekta do faktury lub korekta do korekty posiadają zawsze charakter drzewa. Przykład zależności dat:

  numer dokumentunumer dokumentu korygowanegodata dostawydata wystawieniadata dostawy korygowanego dokumentudata wystawienia korygowanego dokumentu
  FV100 2014-01-022014-01-01
  |->FK1FV1002014-01-202014-01-202014-01-022014-01-01
  |->FK2FK12014-01-282014-01-282014-01-202014-01-20
  |->FK5FK22014-02-052014-02-052014-01-282014-01-28

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, data dostawy, data wystawienia dokumentu korygowanego

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 04:43:32

 • Art.106k ustawy o podatku od towarów i usług definiuje wymóg wskazania danych w fakturze vat korekta odnoszących się do korygowanej faktury.
 • elementami wymaganymi są m.in.
  • data wystawienia korygowanego dokumentu
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi z dokumentu korygowanego→ zwana dalej w aplikacji faktura online datą dostawy
 • Data wystawienia korygowanego dokumentu oraz data dostawy korygowanego dokumentu winny być identyczna jak na korygowanej fakturze lub korekcie w przypadku korekty do korekty.
 • Odwołanie do elementów z faktury korygowanej stanowi referencję merytoryczną tworzącą związek pomiędzy dokumentem korygowanym (pierwotnie wystawiona faktura) a fakturą korektą.
 • Zarówno w przypadku korekty faktury jak i korekty do korekty data dostawy korygowanego dokumentu oraz data wystawienia korygowanego dokumentu winny zostać przepisana z ostatniego dokumentu występujących w ciągu następujących po sobie zdarzeń.
 • Korekta do faktury lub korekta do korekty posiadają zawsze charakter drzewa. Przykład zależności dat:

  numer dokumentunumer dokumentu korygowanegodata dostawydata wystawieniadata dostawy korygowanego dokumentudata wystawienia korygowanego dokumentu
  FV100 2014-01-022014-01-01
  |->FK1FV1002014-01-202014-01-202014-01-022014-01-01
  |->FK2FK12014-01-282014-01-282014-01-202014-01-20
  |->FK5FK22014-02-052014-02-052014-01-282014-01-28


  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, przyczyna korekty (podstawa korekty)

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 04:54:35

 • Art.106j ustawy o podatku od towarów i usług definiuje przyczynę korekty jako element wymagany faktury korekty.
 • Zwrot towaru/usługi – towar, usługa nie zostały przyjęte lub częściowo zwrócone. Korekcie podlega ilość sprzedanego towaru. Ceny i stawki VAT nie uległy zmianie.
 • Korekta ceny – skorygowana została (w zależności od sposobu kalkulacji) cena netto lub cena brutto ale nie została skorygowana stawka VAT. W wyniku korekty ceny, zmianie ulegają wartość netto, wartość VAT, wartość brutto oraz wartość całego korygowanego dokumentu.
 • Korekta stawki VAT - skorygowana została stawka VAT. W wyniku korekty stawki VAT zmianie uległy (w zależności od sposobu kalkulacji) ceny netto lub brutto, wartość netto, wartość VAT, wartość brutto oraz wartość całego dokumentu.
 • Korekta mylnie wystawionej FVAT – faktura VAT została mylnie wystawiona i zostanie w całości skorygowana.
 • Towar niedostarczony – towar nie został dostarczony do nabywcy korekcie podlega ilość sprzedanego towaru.
 • Korekta niefiskalna – korekta nie zmienia wartości korygowanego dokumentu. Zmianie ulegają elementy niefiskalne np.: PKWiU, j.m., seria lub kod kreskowy jeżeli stanowił dopełnienie nazwy towaru. Podstawa nie jest przeznaczona do zmiany nazwy towaru w przypadku błędnego wydania z magazynu. W przypadku błędnego wydania towaru z magazynu, zmiana nazwy towaru, usługi nie podlega korekcie. Czynność taką należy wykonać poprzez zwrot towaru i powtórną sprzedaż. Choć czynność można zrealizować w 2 pozycjach na jednym dokumencie, to dla przejrzystości zalecamy wykonanie 2 oddzielnych dokumentów. Pierwszy dokument: Korekta sprzedaży na zwrot towaru. Drugi dokument: powtórne wystawienie obciążenia.
 • aplikacja faktura online nie realizuje funkcjonalności związanej z notą korygującą wystawianą przez nabywcę.

Zapłata

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, forma płatności

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-15 02:23:10

 • Najczęściej spotykanymi formami płatności są: przelew (domyślnie), gotówka, zaliczka, kompensata, przedpłata, płatność kartą itd.
 • W aplikacji online pole z formą płatności jest wymagane z możliwością wpisania dowolnej formy.
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, termin płatności

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:54:49

 • Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty jeżeli termin płatności został w niej określony.
 • Podstawą do ustalenia terminu płatności jest data wystawienia.
 • Zwyczajowo w ustalaniu terminu płatności jeżeli dzień płatności przypada na dzień wolny od pracy (niedziela), to dzień wolny dolicza się do terminu płatności.
 • W aplikacji faktura online termin płatności jest wymagalny z domyślną wartością 0 dni. Dostępny kalendarz umożliwia wskazanie terminu płatności z uwzględnieniem dni tygodnia.
 • Jeżeli umowa handlowa kupna/sprzedaży została zdefiniowana bez ustalenia terminu płatności to termin płatności może zostać ustalony jednostronnie przez sprzedawcę. Najczęściej przyjmuje się okres 14 dni
 • W przypadku ustalania dłuższych terminów płatności na szczególną uwagę od 2014 roku zasługuje fakt powstania obowiązku podatkowego, który może być wcześniejszy od ustalonego terminu płatności. Przykład dla dostaw towarowych na dokumentach WZ lub usług dla identycznych założeń:
  • rok 2013
   • data sprzedaży: 2013-01-31
   • data wystawienia: 2013-02-07
   • termin płatności: 2013-03-24 (45 dni)
   • obowiązek podatkowy (data rozliczenia VAT) przy rozliczeniach miesięcznych powstaje w dniu: 2013-03-25
  • rok 2014
   • data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi: 2013-01-31
   • data wystawienia: 2013-02-07
   • termin płatności: 2013-03-24 (45 dni)
   • obowiązek podatkowy (data rozliczenia VAT) przy rozliczeniach miesięcznych powstaje w dniu: 2013-02-25
 • Zatem w przypadku z roku 2014 dla identycznych do roku 2013 założeń otrzymujemy stan biznesowo niekorzystny. Różnica pomiędzy datą rozliczenia VAT a terminem płatności wynosi minus 28 dni. Płatnik płaci VAT wcześniej niż otrzymuje zapłatę kredytując w ten sposób fiskusa miesięcznym terminem.

Uwagi do dokumentu

KOREKTA

  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, ilość

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:12:43

 • Zgodnie z wymogiem Art.106e ustawy o podatku od towarów i usług faktura musi zawierać ilość sprzedanych towarów lub usług.
 • Ilość towaru, usługi jest ściśle powiązana z nazwą, jednostką miary oraz ceną. Zależności w formie przykładów zostały opisane w „jm”.
 • Jeżeli dostarczona ilość towaru nie jest zgodna lub nie odpowiada rzeczywistej identyfikacji towaru z pkt. widzenia ilości, ceny, nazwy i jednostki miary, to niezgodność może być podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej przez nabywcę.
 • W aplikacji faktura online dla pola ilość przewidziana została precyzja obliczenia do 2 miejsc po przecinku. Podejście takie umożliwia sprzedaż towarów w których jednostką sprzedaży nie jest ilość całkowita np.: kabel teleinformatyczny UTP 2256 w ilości 2,25m.
 • W aplikacji faktura online ilość jest wartością wymaganą i musi być większa od zera.
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, jednostka miary

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:23:31

 • Art.106e ustawy o podatku od towarów definiuje miarę w następującym brzmieniu „miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług”.
 • Powyższy zapis wprowadza różnego rodzaju interpretacje merytoryczne i praktyczne zastosowanie. Istnieją interpretacje mówiące że miara wymagana jest tylko dla sprzedaży towarów, a dla usług nie powinna być stosowana. Istnieją interpretacje mówiące że miara wymagana jest zarówno dla towarów jak i usług.
 • Błędnie zdefiniowana jednostka miary jest często źródłem wielu nieporozumień które mogą być przyczyną błędnej identyfikacji towaru zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. W obu przypadkach, dla każdej ze stron następuje wzrost zagrożeń i utratę wartości biznesowych związanych z:
  • błędnym wydaniem towaru z magazynu sprzedawcy (rzeczywiście wydany towar nie jest zgodny z towarem wskazanym w fakturze)
  • błędnym przyjęciem towaru do magazynu nabywcy (rzeczywiście przyjęty towar nie jest towarem wskazanym na fakturze)
  • propagowaniem błędów na kolejnych etapach łańcucha dystrybucji
 • Jednostka miary towaru, usługi jest ściśle powiązana z ilością, nazwą towaru, oraz ceną.
 • Istotą poprawnej definicji jest sens logiczny połączonych razem wartości zapisanych w polach ilość, nazwa towaru lub usługi, jednostka miary, cena. Zatem podanie jednostki miary w przypadku sprzedaży usług nie jest błędem.
 • Listing poprawnego zapisu podczas sprzedaży towarów i usług

  1) spinacze biurowe – opakowanie podzielne
  przykładilośćnazwaj.m.cena sprzedaży nettowartość sprzedaży netto
  11Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,0010,00
  250Spinacz biurowy mały (8x20) x 1 szt. (producent:piko) 590452165122szt.0,2010,00
  30,5Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,005,00
  425Spinacz biurowy mały (8x20) x 1 szt. (producent:piko) 590452165122szt.0,205,00
  5144Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,001440,00
  61Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op.(producent:piko) 590322566555karton1440,001440,00
  70,5Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op.(producent:piko) 590322566555karton1440,00720,00
  82880Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,0028800,00
  91Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op. x 20 kartonów (producent:piko) 590996521999paleta28800,0028800,00
  100,5Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op. x 20 kartonów (producent:piko) 590996521999paleta28800,0014400,00
  • Pomimo tego że wszystkie prezentowane powyżej zapisy są poprawne, to dobrą praktyką jest stosowanie najmniejszych jednostek handlowych funkcjonujących w obrocie na rynku detalicznym. W prezentowanym przypadku będzie to wiersz (1,3,5,8) za pomocą tego zapisu możemy zrealizować każdą sprzedaną ilość z zachowaniem jednoznacznej przejrzystości dla każdej ze stron transakcji w tym również w zakresie procesów na poziomie magazynowym.
  • W przypadku kiedy nie chcemy sprzedawać w ilościach dziesiętnych musimy podzielić najmniejsze opakowanie jednostkowe na sztuki. Wówczas poprawnym zapisem jest wiersz (2,4).

  2) sok malinowy – opakowanie niepodzielne
  przykładilośćnazwaj.m.cena sprzedaży nettowartość sprzedaży netto
  11Sok malinowy 500 ml x 1 szt.(producent:sokowit) 590522123523szt.3,003,00
  21Sok malinowy 500 ml (producent:sokowit) 590522123523szt.3,003,00
  31Sok malinowy 500 ml (producent:sokowit) 590522123523op.3,003,00
  41Sok malinowy 500 ml x 1 szt.(producent:sokowit) 590522123523op.3,003,00
  51Sok malinowy 500 ml x 1 op.(producent:sokowit) 590522123523szt.3,003,00
  61Sok malinowy 500 ml x 1 op.(producent:sokowit) 590522123523op.3,003,00
  • pomimo tego że wszystkie prezentowane powyżej zapisy są poprawne to dobrą praktyką jest stosowanie nazwy w następującym układzie (nazwa, rodzaj, wielkość opakowania, opakowanie, dopełnienie nazwy), warunki takie spełnia zapis w wierszu (4).

  3) usługi
  przykładilośćnazwaj.m.cena sprzedaży nettowartość sprzedaży netto
  11Rata lisingowa mc30,0030,00
  21Rata lisingowa za okres 2014-01 mc30,0030,00
  31Rata lisingowa za okres 2014-01 30,0030,00
  4352Transport towarów km5,001760,00
  51Usługa sprzedaży towarów za okres 2014-01-01 120,00120,00
  6450Usługa sprzedaży towarów za okres 2014-01-01szt.1,00450,00
  750Malowanie mieszkaniam220,001000,00
  81Malowanie mieszkania 50m x50mm21000,001000,00
  91Prace ogólno-budowlane 2000,002000,00
  101Wykonanie projektu technicznego zgodnie ze zleceniem nr 254 2000,002000,00
  115Instalacja systemu operacjnego Windows 7szt.20,00100,00
  121Instalacja systemu operacjnego Windows 7 (5 stanowisk) 100,00100,00
  136Projekt graficzny ulotkigodz.35,00210,00
  141Projekt graficzny ulotki 210,00210,00
  1510Prace programistycznegodz.150,001500,00
  161Prace programistyczne zgodnie z umową za okres 2014-01-01mc500,00500,00
  • Wszystkie prezentowane powyżej zapisy są poprawne. Na uwagę zasługuje wiersz (5,6). W 5 usługa dotyczy charakteru zbiorczego gdzie ze względu na sprzedaż wielu towarów z różną prowizją nie można zdefiniować jednostkowej miary dla ceny ceny sprzedaży. W pozycji 6 umownie została ustalona prowizja jednakowa dla każdego sprzedanego towaru w cenie jednostkowej 1 zł za sprzedaż jednej sztuki (poprawną jednostką miary w tym przypadku byłoby również op.).
  • Często spotykaną (choć błędnie stosowaną) jednostką miary w przypadku usług jest „usł.”

 • PODSUMOWANIE, w ramach dobrej praktyki zalecamy stosowanie następujących zasad
  • TOWARY
   • dla nazwy towarów:
    • nazwa towaru,
    • rodzaj towaru,
    • wielkość opakowania,
    • opakowanie,
    • dopełnienie nazwy towaru (producent, kod kreskowy)
   • wycena na podstawie najmniejszych handlowych jednostek miar
    • op. - opakowanie
    • szt. - sztuka
    • kg. - kilogram
    • m – metr
    • litr – litr
    • mb. - metr bieżący
    • nnych z zakresu podstawowych jednostek miar SI lub pozaukładowych jednostek dopuszczonych do stosowania na terytorium RP
    • pole puste jest uznane za błędne
    • znaki (-, *, +, %, #, @, &, itd.) są uznane za błędne
   • odniesienia jednostki miary do ceny
   • odniesienia ceny do ilości
  • USŁUGI
   • dla nazwy usługi:
    • nazwa usługi,
    • rodzaj usługi,
    • okres w przypadku usługi o charakterze ciągłym,
    • umowy w przypadku usługi o charakterze ciągłym,
    • wskazanie numeru umowy, zlecenia
   • wycena na podstawie jednostek miar
    • jeżeli jednostkę można określić i jest ona przedmiotem umowy
    • godz. - godzina
    • mc – miesiąc
    • km – kilometr
    • szt. - sztuka
    • innych z zakresu podstawowych jednostek miar SI lub pozaukładowych jednostek dopuszczonych do stosowania na terytorium RP
    • pozostawienie pola pustego jeżeli jednostki miary nie można określić lub przedmiot usługi posiada charakter definicji zbiorczej np.: prowizja za sprzedaż wielu promowanych produktów
    • znaki (usł., -, *, +, %, #, @, &, itd.) są uznane za błędne
   • odniesienia jednostki miary do ceny
   • odniesienia ceny do ilości

 • Jednostka miary w aplikacji faktura online jest wymagana. W celu otrzymania wartości pustej należy w polu j.m. wpisać znak spacji.
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, PKWiU

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:27:11

 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – pierwsza polska klasyfikacja produktów czyli wyrobów i usług, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym
 • Z dniem 1 grudnia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego zapisami (§5 ust. 7), w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, na fakturze VAT wskazuje się również:
  • symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub
  • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
  • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.
 • Podatnik dokumentując fakturą wykonanie czynności zwolnionych z VAT ma obowiązek podawać na fakturze albo symbol PKWiU, albo inne z wyżej wskazanych danych. Należy więc stwierdzić że podatnicy dokonujący sprzedaży opodatkowanej dowolną stawką podatku VAT (23%, 8%, 5% czy 0%) nie mają obowiązku na fakturze dokumentującej sprzedaż zamieszczania symbolów klasyfikacji towarów czy usług takich jak PKWiU. Brak numeru klasyfikacyjnego na fakturze nie wpłynie na zastosowanie danej stawki podatku VAT.
 • Nie jest błędem, aby przy stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT, podawać symbol PKWiU danego towaru lub usługi bądź podstawę prawną zastosowania tej stawki.
 • Rozporzadzenie-Ministra Finansow z dnia 04.04.2011 r w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z późn. zm. zawiera wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT
Cena przed rabatem Cena sprzedaży
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Stawki VAT obowiązujących na terenie RP

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-11 02:26:32

 • Począwszy od stycznia 2011 w Polsce zostały wprowadzone na okres przejściowy trzech lat podwyższone o jeden punkt procentowy podstawowe stawki podatku VAT (z 22% na 23% i z 7% na 8%). Jednak Jak wynika z art. 146f ustawy o VAT podwyższenie stawek podatku VAT możliwe jest w sytuacji gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia kolejnych lat, przekracza 55%.
 • Dla niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział stawki podatkowe w wysokości: 5%, 0% oraz zwolnienie z VAT.
 • Regulacje przyjęte przez rząd zakładają niezmienność aktualnie obwiązujących stawek do końca roku 2014.

  Wykaz stawek obowiązujących na terenie RP

 • 23%, stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju
 • 8%, stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE.
  • stawką VAT 8 % opodatkowane są między innymi: niektóre artykułów spożywczych, nawozów, towarów związanych z ochroną zdrowia, towarów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
  • stawką VAT 8% opodatkowane są usługi m. in.: usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, usuwanie odpadów, transport, zakwaterowanie, wstęp na imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne
 • 5%, stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE.
  • Stawką 5% opodatkowane jest większość produktów żywnościowych, np. pieczywo, nabiał, mięso i przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) czy soki. Stawką 5% opodatkowane są również książki oraz czasopisma specjalistyczne.
 • 0%, stawka VAT stosowana w szczególnych przypadkach określonych w ustawie o VAT, która obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. W art.83 ustawy o VAT wymieniona jest szczegółowa lista towarów i usług objętych stawką 0%.
  • Powyższy wykaz obejmuje m.in.:
   • dostawy: różnego rodzaju statków dla armatorów morskich iczęści do tych statków, środków transportu lotniczego, towarów służących do zaopatrzenia statków i samolotów, towarów do wolnych obszarów celnych, towarów przeznaczonych do przerobu (uszlachetniania) na terytorium kraju, sprzętu komputerowego
   • usługi w zakresie: kontroli ruchu lotniczego, obsługi lotów, ratownictwa morskiego, najmu (czarteru) środków transportu wodnego i lotniczego, obsługi statków, remontu statków oraz środków transportu lotniczego, organizacji eksportu i importu towarów, transportu międzynarodowego, przerobu towarów
   • import: środków transportu morskiego i rybołówstwa oraz części do tych środków, środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym
  • Sprzedaż udokumentowana fakturą VAT ze stawką 0% wciąż jest sprzedażą opodatkowaną. Oznacza to, że prowadząc sprzedaż opodatkowaną stawką VAT 0%, przedsiębiorca ma takie same prawa do rozliczania VAT od zakupów, jak przedsiębiorcy stosujący inne stawki VAT.
 • 0% (WDT), stawka VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czyli sprzedaży towarów na terenie UE. W tej sytuacji sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT . WDT opodatkowana jest 0% stawką VAT. Jednak aby tę stawkę zastosować, podatnik dokonujący tej dostawy musi spełnić warunki określone w art.42 ust. 1 ustawy o VAT. Jednym z nich jest to, aby dostawa była dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo UE właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, a podatnik musi podać ten numer oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej tę dostawę.
 • 0% (EXP), stawka VAT stosowana w przypadku eksportu towarów czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. W tej sytuacji sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT pod warunkiem, że posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z kraju tzw. SAD. Jeśli dokument nie jest w posiadaniu sprzedawcy należy tego typu transakcje potraktować jako sprzedaż krajową.
 • NP nie podlega opodatkowaniu, stawką VAT stosowane w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nie prowadzącego działalności na terenie Unii Europejskiej. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT m. inn.
  • dostawa: własnych produktów rolnych, znaczków pocztowych, ludzkich organów, krwi, złota dla NBP, produktów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego
  • usługi świadczone przez spółdzielnie mieszkaniowe, techników dentystycznych
  • usługi w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, zakwaterowania w bursach i internatach, usługi związane ze sportem
  • usługi w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych, usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów, usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych
 • ZW zwolniona stawka VAT, która nie ma wpływu na wysokość podatku VAT, gdyż obejmuje czynności i towary zwolnione z naliczenia VAT.
  • Zwolnioną stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  • np. podatnik nabył używaną kserokopiarkę za 1500 zł. od osoby która nie prowadzi działalności. Po dwóch latach od zakupu podatnik zdecydował się go sprzedać. Przy sprzedaży trzeba naliczyć podatek VAT od sprzedaży. Podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży.
 • RC (reverse charge – odwrotne obciążenie) VAT rozlicza nabywca, stawka VAT stosowana w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca np. złomu, tworzyw sztucznych

Wartość
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, sposób kalkulacji netto brutto

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:47:25

 • Metody/sposoby kalkulacji ceny.

 • Kalkulacja od brutto

  • Na rynku detalicznym konsumenta nie interesuje podatek VAT, który co prawda musi zapłacić, ale nie ma go jak i od czego odliczyć. Stąd często w praktyce jedynymi stosowanymi cenami są ceny brutto zawierające już w sobie podatek VAT.
  • wartość brutto = cena sprzedaży brutto * ilość

  • Na fakturze VAT liczonej od brutto obliczeń dokonuje się w taki sam sposób jak na paragonie fiskalnym.
  • wartość VAT = wartość brutto * stawka VAT/ (100 + stawka VAT)

   wartość netto = wartość brutto – wartość VAT


  Kalkulacja od netto

  • Faktura liczona z netto stosowana jest na rynku biznesowym w kontaktach firma-firma. Na rynku biznesowym ceny netto (bez VAT) są o wiele częściej podawane i stosowane niż ceny brutto. Większość klientów to tak zwani VATowcy, którzy mają prawa do odliczenia kwot podatku VAT.
  • wartość netto = cena sprzedaży netto * ilość

  • Dalej wylicza się VAT oraz wartość brutto dla każdej pozycji faktury.
  • wartość VAT = wartość netto * stawka VAT

   wartość brutto = wartość netto + wartość VAT


 • ceny urzędowe występujące na na rynku farmaceutycznym obligują sposób kalkulacji od brutto na wszystkich wymienionych przez ustawodawcę poziomach dystrybucji poprzez definicję ceny urzędowej w akcie prawnym np.: rozporządzeniu. W ramach cen urzędowych brutto wymienić możemy:
  • cenę detaliczną
  • cenę hurtową
  • ceną zbytu
  • cenę hurtową dla lecznictwa zamkniętego (szpitale)
  • cenę zbytu dla lecznictwa zamkniętego

  Do w/w cen stosowane są różne zasady zbywania definiujące cenę maksymalną, minimalną lub przedziały pomiędzy progami ceny minimalnej i maksymalnej
 • Przykład obliczeniowy prezentujący różnicę wartości w zależności od sposobu kalkulacji netto/brutto (na podstawie w/w wzorów, wartości zaokrąglone).

 • sposóbilośćCena sprzedażyVATWartość
  nettobruttonettoVATbrutto
  od netto1002,252,2723225,0051,75276,75
  od brutto1002,252,2723225,2051,80277,00

 • W aplikacji faktura online zmiana sposobu kalkulacji następuje poprzez zmianę znacznika w kolumnie B, gdzie pole puste oznacza sposób kalkulacji od netto. Stan znacznika w kolumnie B ustawiony na 1 pozycji, podczas dodawania kolejnych pozycji jest przenoszony na kolejne pozycje z możliwością zmiany. Dostępna funkcjonalność umożliwia zastosowanie mieszanego sposobu kalkulacji w ramach 1 dokumentu.

po korekcie
pozycja z dok. korygowanego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem:
0,00 Wartość brutto dokumentu
Zapłacono
  Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, zapłacono

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-22 22:48:20

 • Definicja odnosi się do wartości które zostały zapłacone przed wystawieniem faktury. Zapłaty w momencie przekazania towaru lub realizacji usługi.
 • W ramach definicji możemy wyróżnić następujące występujące w praktyce przykłady:
  • Przedpłata – płatność z góry – to część ceny towaru wpłacana w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie. Płatność następuje przed wysłaniem przesyłki do osoby zamawiającej.
  • Zaliczka – to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności.
  • Płatność kartą
  • Płatność gotówką – można wystawiać faktury gotówkowe i przyjmować płatności gotówką do kwoty 15000 euro
 • Wcześniejsze zapłaty podlegają obowiązkowi podatkowemu. Szczególne znaczenie na przełomie miesięcy. np.: Zaliczka 500 zł w 2014-01-01 a faktura wystawiona w dniu 2014-02-02. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zaliczki, a nie w dniu wystawienia faktury. Podatek VAT należy rozliczyć w terminie do 25 stycznia 2014 roku.
 • Zarówno w aplikacji faktura online jak i na wydruku uwzględniono pojęcie zapłaty, które prezentowane jest w układzie:
  • do zapłaty
  • zapłacono
  • pozostało do zapłaty
 • przykład: paragon na kwotę 500,00 zł (gotówka) został wystawiony w dniu 2014-01-15, w dniu 2014-02-01 nabywca zażądał wystawienia faktury. Faktura została wystawiona z następującym zapisem (wybrane elementy faktury):
  • data dostawy: 2014-01-15
  • data wystawienia: 2014-02-01
  • forma płatności: gotówka
  • do zapłaty: 500,00 zł
  • zapłacono: 500,00 zł
  • pozostało do zapłaty: 0,00 zł
  • uwagi: numer paragonu
0,00 Pozostało do zapłaty

Przegląd Funkcjonalności [ 1 ]

Faktura online w 2 krokach

faktura vat w 2 krokach

Już dziś możesz wystawić fakturę FVAT. Potrzebujesz jedynie 2 korów. Wypełnij zakładki, wygeneruj plik pdf.

Choć wystawienie dokumentu jest infuicyjne, to w tym miejscu opiszemy kilka praktycznych informacji w ramach dostępnej funkcjonalności.

Przegląd Funkcjonalności [ 2 ]

Nazwa pliku, Rejestr

Generuj, zapisz

Jeżeli wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione to przycisk generuj wyswietli okienko przeglądarki związane z plikiem pdf. Na przyładzie przeglądarki Firefox:

Otworz zapisz plik

Przykład wygenerowanego pliku pdf

Przykład faktury pdf
Nazwa pliku, bezpieczeństwo

W ramach bezpieczeństwa i dobrej praktyki zalecamy następujący proces:

 • utworzenie folderu na dysku C:\ np.: C:\FS → jak faktury sprzedaży
 • następnie w folderze FS folder C:\FS\2014 → reprezentujący rok obrachunkowy
 • jeżeli numeracja prowadzona jest w okresach miesięcznych to w folderze 2014 tworzymy foldery reprezentujące kolejne okresy np: C:\FS\2014\01
 • zapisanie pliku do utworzonego folderu otrzymuje automatyczną nazwę pliku w następującym formacie:

numeracja roczna

Nazwa pliku

numeracja miesięczna

Nazwa pliku
 • otworzenie zapisanego pliku w celu weryfikacji poprawności merytorycznej
 • przesłanie emailem załącznika do kontrahenta i księgowości
 • dodatkowo zalecamy: okresowe, archiwalne kopie na zewnętrznym nośniku np.: pendrive
Rejestr Sprzedaży

W utworzonym folderze będą przechowywane dokumenty sprzedaży tworząc jednocześnie rejestr dokumentów w postaci plików. Automatyczne nadawanie zazw plikom umożliwia łatwe sortowanie względem daty wystawienia, która jest elementem wiodącym w chronologi numeracji dokumentów. Ścieżkę do folderu FS można wpisać bezposrednio w okienko wyszukiwania przeglądarki. Na przykładzie Firefoxa:

Dodanie scieżki do folderu

Otrzymamy następującą listę plików pdf z możliwością bezpośredniego podglądu w przeglądarce.

Wyswietlanie plikow folderu

Przegląd Funkcjonalności [ 3 ]

Kalkulator netto brutto, auto podliczenia

Brutto Netto

Przeliczanie wartości to nie problem! Wartości ceny brutto liczonej od netto lub wartości netto liczonej od brutto uzyskasz w czasie rzeczywistym.

Automatyczne podliczenia kalkulator
Automatyczne podliczenia

Każdorazowa zmiana ilości, ceny przed upustem, upustu, stawki VAT lub „B” zmiana sposobu kalkulacji powoduje automatyczne przeliczenie pozycji oraz podliczenie całego dokumentu zarówno w kwotach ogólnych netto, vat, brutto jak również w ramach poszczególnych stawek VAT.

Automatyczne podliczenia tabela z VAT
Kalkulator

Dzięki automatycznym podliczeniom w czasie rzeczywistym dostępna funkcjonalność może zostać wykorzystana również jako pełne wsparcie podczas negocjacji w zakresie ustalenia jakiejkolwiek z prezentowanych cen i wartości.

Przegląd Funkcjonalności [ 4 ]

Operacje na pozycjach dokumentu

Dodawanie pozycji
 • wykonanie polecenia Dodaj pozycje dodaje nowy wiersz/pozycję dokumentu
 • nowo dodana pozycja otrzymuje kolejny numer
Dodaanie nowej pozycji
Usunięcie pozycji
 • wykonanie polecenia x powoduje usunięcie wiersza/pozycji dokumentu
 • usunięta może zostać dowolna pozycja
 • po usunięciu wiersza pozostałe pozycje zostaną przenumerowane
 • wartość dokumentu, oraz sumy wartości w poszczególnych stawkach VAT zostaną powtórnie podliczone
Usunięcie pozycji
Sposób kalkulacji ceny od Netto
 • w kolumnie B brak znacznika
 • podstawą obliczenia ceny brutto i wartości VAT jest cena netto
 • cena brutto oblicza się automatycznie w zależności od wybranej stawki VAT, pole jest zablokowane do edycji
Sposób kalulacji ceny od netto
Sposób kalkulacji ceny od Brutto
 • w kolumnie B jest znacznik
 • podstawą obliczenia ceny netto i wartości VAT jest cena brutto
 • cena netto oblicza się automatycznie w zależności od wybranej stawki VAT, pole jest zablokowane do edycji
Sposób kalulacji ceny od brutto
Sposób kalkulacji ceny od Netto/Brutto
 • funkcjonalność możliwia oznaczenie różnego sposobu kalkulacji dla poszczególnych pozycji dokumentu
 • domyślną wartością jest: sposób kalulacji od netto
 • wybrany sposób kalkulacji z pierwszej pozycji dokumentu jest przenoszony automatycznie (podczas dodawania nowych pozycji) na kolejne pozycje dokumentu
Miejsca dzisiętne
 • istnieje możliwość ustalenia prezyzji wartości obliczeń dla pola ilość i rabat z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych
ilość miejsca dzisiętne rabat miejsca dzisiętne

Przegląd Funkcjonalności [ 5 ]

Faktura pola wymagane - opis pól

faktura vat opis pol

W wykazie znajdziesz:

 • wykaz wszystkich pól które uwzględnia Faktura online
 • podział na pola wymagane podczas wypełniania zakładek
 • podział na pola obowiązkowo wymagane aktami prawnymi obowiązującymi na terytorium RP
 • pełen wykaz zagadnień związanych z fakturą znajdziesz
Faktura, pola wymagane + komentarz
 • na zakładkach Faktury online zostały udostępnione tylko wybrane zagadnienia
Automatyczne podliczenia

Przegląd Funkcjonalności [ 6 ]

Historia wartości

historia zapisu wartosci pola
 • po wypełnieniu pól i wykonaniu polecenia generuj wszystkie wartości wpisane w pola zostaną zapamiętane
 • podczas kolejnego wystawiania faktury VAT online zapamiętane wartości mogą zostać powtórnie użyte bez konieczności ponownego wpisywania
 • zapamiętaniu podlagają wszystkie wpisane wartości np: nazwa sprzdawcy, nazwa wystawcy, NIP, nazwa towaru/usługi, cena sprzedaży itd.
 • w ramach historii pól wykorzystana została funkcjonalność przeglądarki
 • podany przykładowy opis dotyczy przeglądarki Firefox

Wybór zapamiętanej wartości
 • kiedy kursor znajduje się w edytowanym polu użycie strzałek klawiatury i powoduje rozwinięcie listy z zapamiętanymi wartościami
 • wybór pozycji z listy + Enter powoduje przeniesienie wartości do edytowanego pola
 • wpianie w pole edytowane początkowej wartości powoduje zawężenie listy wyboru
Usunięcie zapamiętanej wartości

Pozycje niepotrzebne lub błędnie zapamiętane mogą zostać usunięte z listy wyboru. Usunięcie następuje poprzez wskazanie pozycji listy i użycie przycisku Delete

Problemy

Problemy związane z brakiem zapisu historii mogą być spowodowane indywidualnymi ustawieniami przeglądarki lub specyficznym ustawieniem programów antywirusowych. W każdej przeglądarce istnieje możliwość wyłączenia/włączenia funkcjonalności zapisu historii wprowadzanych wartości. Przykładowy link opisujący ustawienia dla przeglądarki Firefox.

Przegląd Funkcjonalności [ 7 ]

Faktura Korekta

Opcja korekta
 • zmiana nazwy dokumentu na na Faktura VAT korekta powoduje zmianę trybu pracy aplikacji
Zmiana trybu pracy - faktura korekta
Odwołanie do faktury korygowanej
 • nazwa dokumentu korygowanego jest ustalana automatycznie i nie podlega edycji przez użytkownika
 • w sekcji „odwoałanie do faktury korygowanej” udostępnione zostają okienka edycyjne z możliwością wpisania elementów faktury która będzie korygowana
Nazwa dokumentu korygowanego
 • w sekcji „odwoałanie do faktury korygowanej” udostępnione zostają okienka edycyjne z możliwością wpisania elementów faktury która będzie korygowana
Odwołanie do faktury korygowanej
Edycja pozycji

Zmiana trybu pracy aplikacji na tryb korekta, powoduje dodanie dla korygowanej pozycji sekcji „przed korektą” i „po korekcie”

ZALECANY PROCES

krok pierwszy

 • wpisanie identycznych i zgodnych wartości z pozycją korygowanego dokumentu
 • identyczne wartości winny zostać wprowadzone zarówno w sekcji przed jak i po korekcie
 • Jeżeli wartości zostały poprawnie wprowadzone, to wartość dokumentu jest równa wartości zero dla wszystkich wartości w tabeli z kwotami VAT i podsumowaniu wartości w kwocie brutto dokumentu. Zmiana ilości na 0 w sekcji po korekcie winna odpowiadać wartości korygowanej pozycji dla wszystkich wartości w tabeli z kwotami VAT i podsumowaniu wartości w kwocie brutto dokumentu.

krok drugi

 • Zmiana wartości w odpowiednich polach sekcji „po korekcie” zgodnie z podstawą korekty. Najczęściej korygowana jest tylko jedna wartość: ilość lub stawka VAT lub cena lub upust

W przypadku pracy w trybie korekty zostają udostępnione nowe pola poz. z FV z możliwością wpisania lp. pozycji z dokumentu korygowanego. Odwołanie do lp. pozycji korygowanego dokumentu jest jednoznacznie zalecane w ramach dobrej praktyki. Jeżeli lp nie zostanie wpisana, to na fakturze zostaną zamieszczone numery pozycji z korekty.

Sekcje, nowe pola w trybie korekty


Wybór podstawy
Faktura korekta, wybor podstawy

zwrot towaru usługi np.:

 • przed korektą: 5 op.
 • po korekcie: 3 op.
 • zwrot: 2 op

korekta ceny np.:

 • przed korektą: 5,00 zł
 • po korekcie: 3,00 zł
 • korekta ceny: 2,00 zł * ilość = wartość korekty

korekta stawki VAT np.:

 • przed korektą: 23%
 • po korekcie: 8%
 • wartość korekty: wartość zmiany VAT * ilość = wartość korekty

korekta mylnie wystawionej FVAT, towar niedostarczony np.:

 • przed korektą: 5 op.
 • po korekcie: 0 op.
 • cena jednostkowa * ilość = wartość korekty

Nazwa towaru/usługi jest automatycznie przenoszona do sekcji „po korekcie”. Zapobiega to powstawaniu błędów merytorycznych. Po wpisaniu nazwy towaru/usługi i zmianie podstawy na „korekta niefiskalna” - pole z nazwą w sekcji po korekcie zostaje udostępnione do edycji użytkownika

Faktura korekta, wybor podstawy

Zalecany sposób operowania podstawą

 • podstawa: Zwrot towaru/usługi
 • wpisanie nazwy towaru/usługi przez użytkownika
 • automatyczne przepisanie nazwy do sekcji po korekcie
 • zmiana na właściwą podstawę

Przegląd Funkcjonalności [ 8 ]

Windows XP(2013-12-29)

Związek na zawsze

Użytkownicy systemu Windows XP domyślnie wraz systemem posiadają zintegrowaną przeglądarkę Internet Explorer 8. W związku z polityką Microsoftu system wraz przeglądarką jest praktycznie nierozerwalnie powiązany. To oznacza że użytkownicy systemu Windows XP nie posiadają możliwości aktualizacji swojej przeglądarki do nowszej wersji a obecna wersja nie jest już rozwijana. Microsoft zaprzestał rozwijać przeglądarkę Internet Explorer 8 wraz z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows XP.

Wady
 • zdecydowanie wolniejsze działanie od kolejnych wersji 9,10,11
 • zdecydowanie wolniejsze działanie od współczesnych przeglądarek niezintegrowanych z systemem np.: Firefox, Google Chrom, Safari itd.
 • brak obsługi wielu funkcjonalności dostępnych w nowszych wersjach Internet Explorera oraz innych niezależnych od systemu przeglądarek
 • powyższe, ogólnie wymienione wady dotyczą korzystania ze wszystkich publikacji dostępnych internecie w tym również z Faktury online dostępnej w serwisie emrowka.pl
 • Google zakończyło wsparcie dla Internet Explorer 8, zatem korzystanie z wielu narzędzi np.: Gmail, Dokumenty, Kalendarz itd. nie jest już możliwe z poziomu tej przeglądarki
Rozwiązanie problemu

Najpopularniejszym, bezkosztowym rozwiązaniem problemu jest instalacja współczesnej przeglądarki niezależnej od systemu operacyjnego.

Użycie przeglądarek w Polsce wg serwisu StatCounter (stan na czerwciec 2013)
link z możliwością pobraniaudział
Mozilla Firefox43,88%
Google Chrome35,87%
Internet Explorer11,13%
Opera5,82%
Safari1,89%
pozostałe1,4%

* -pola oznaczone gwiazdką są wymagalne