PROGRAM:Dla Nowych

Regulamin
promocji
Biura Rachunkowego Centrum
emrowka.pl
z siedzibą w Bydgoszczy

Dla Nowych - 50% przez 6 miesięcy

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania cen promocyjnych przez Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl zwany Programem Promocyjnym.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu promocji jest prawo polskie.

§ 2. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie promocji

 1. Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl - Przedsiębiorstwo Usługowe SeePlus 85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12a/21, NIP:953-141-79-15,
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin promocji,
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług, w skład których wchodzą usługi z zakresu księgowości, kadr, płac, ZUS, bhp, zawarta na okres co najmniej jednego roku,
 5. Nowy Klient - przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalność gospodarczą i podpisał umowę z Biurem Rachunkowym emrowka.pl, bądź przedsiębiorca, który zmienił dotychczasowe biuro rachunkowe i podpisał umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl,
 6. Numer umowy - nr umowy, który został udostępniony Nowemu Klientowi po podpisaniu umowy,
 7. Rabat - zniżka dla Nowego Klienta w wysokości określonej przez niniejszy regulamin,
 8. Czas trwania promocji - okres, w którym prowadzony jest Program Promocyjny.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Programie Promocyjnym

 1. Program Promocyjny jest przeznaczony dla:
 2. - Nowych Klientów, którzy zdecydowali się na zmianę dotychczasowego biura rachunkowego i zawarli umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl,
  - Nowych Klientów, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą i zawarli umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl.
 3. W Programie Promocyjnym mogą brać udział wyłącznie Nowi Klienci, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie.
 4. Prawo do rabatu nie może być przenoszone na osoby trzecie.

§ 4. Rabaty dla Nowych Klientów

 1. Wysokość Rabatu dla Nowych Klientów, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą i zawarli umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl o świadczenie usług w zakresie: księgowości lub spraw kadrowo-płacowych i ZUS, wynosi 50% ceny umówionej, przez okres 6 miesięcy.
 2. Wysokość Rabatu dla Nowych Klientów, którzy zdecydowali się na zmianę dotychczasowego biura rachunkowego i zawarli umowę z Biurem Rachunkowym Centrum emrowka.pl o świadczenie usług w zakresie: księgowości lub spraw kadrowo-płacowych i ZUS, wynosi 50% ceny umówionej, przez okres 6 miesięcy.
 3. Warunkiem skorzystania z Rabatu, o którym mowa w ust.1 i 2, jest podpisanie umowy o świadczenie usług przez Biuro Rachunkowe Centrum emrówka.pl na co najmniej rok od daty zawarcia umowy.
 4. Dla Nowych Klientów, którzy zmieniają biuro rachunkowe warunkiem skorzystania z Rabatu, o którym mowa w ust. 2 jest przedstawienie umowy z poprzednim biurem rachunkowym.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

 1. W przypadku rezygnacji ze świadczonych usług przez Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl, przed upływem jednego roku od daty zawarcia umowy z winy Nowego Klienta zobowiązany jest on do pokrycia kwoty udzielonych rabatów.

§ 6. Reklamacje

 1. Nowy Klient, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Programie Promocyjnym zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Biura Rachunkowego Centrum emrowka.pl reklamację.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni roboczych.

§ 7. Czas trwania Programu Promocyjnego

 1. Niniejszy Program Promocyjny trwa od dnia 2013-01-02 r. do odwołania
 2. Biuro Rachunkowe Centrum emrowka.pl zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu Promocji.

Bydgoszcz, 2012-12-31