VAT 2014

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług obowiązujące od 2014 roku.

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się w sposób istotny wiele przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych. Większość zmian została uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.).

Zmiana podstawy opodatkowania

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Od 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego nie będzie związany z datą wystawienia faktury. Nie będzie można zatem odroczyć go w czasie, wystawiając fakturę później. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Przy dostawie nie jest istotny moment wydania towarów, lecz moment ich dostawy, tzn. termin przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jako właściciel.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu ziemnego obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Zaliczka nie spowoduje w tym przypadku obowiązku podatkowego.

W przypadku zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego, mieszkaniowego lub innej całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Prawo do odliczenia podatku powiązanejest z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Odliczenia podatku naliczonego będzie można dokonać, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

 • powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności,
 • podatnik otrzymał fakturę.

W przypadku otrzymywania zaliczek odliczenie będzie przysługiwać w danej części, w której zapłacono zaliczkę – ale wyłącznie w przypadku, gdy z jej tytułu:

 • powstał obowiązek podatkowy,
 • wystawiono fakturę i ta faktura dotarła do nabywcy towaru lub usługi.

Z tytułu usług, dla których świadczący nie ma obowiązku wystawić faktur zaliczkowych – prawo odliczenia będzie przysługiwać dopiero w chwili otrzymania faktury ostatecznej. W związku z tym zaliczki nie będzie można odliczać w żaden sposób w przypadku:

 • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,najmu, dzierżawy leasingu,
 • ochrony osób, dozoru i przechowania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej.

Podstawą odliczania podatku jest data powstania obowiązku podatkowego u dokonującego dostawy lub świadczącego usługi, należy również kontrolować datę dostawy towaru lub wykonania usługi ewentualnie datę uregulowania płatności przed terminem wykonania usługi. Powyższe nie spowoduje jednak prawa odliczenia podatku VAT, jeśli nie otrzymamy z tego tytułu faktury VAT.Dopiero po otrzymaniu faktury będzie możliwe odliczenie podatku VAT.

Możliwe jest odliczenie podatku VAT przed zakończeniem usługi i dostawą towarów, bez dokonania zapłaty – zaliczkowej lub całkowitej w przypadku:

 • usług budowlanych i budowlano – montażowych,
 • dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism oraz magazynów drukowanych,
 • czynności polegających na drukowaniu książek– z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów.

W przypadku tych czynności obowiązek podatkowy u dostawcy i świadczącego powstaje w okresie wystawienia faktury, a fakturę należy wystawić odpowiednio nie później niż w terminie 30, 60 i 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi, nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą.

U małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczeń odliczenie możliwe jest nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary lub usługi. Częściowa zapłata nie upoważnia małego podatnika do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT.

Zmiany dotyczące faktur

W nowej ustawie pojawiła się definicja faktury i faktury elektronicznej. Wprowadzenie takich zapisów wynikało z konieczności dostosowania polskich regulacji do unijnej dyrektywy 112. Z nowych przepisów wynika, że nie ma konieczności wystawiania faktury w przypadku czynności zwolnionych z VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. fakturę trzeba będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Faktura nie będzie mogła być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru albo wykonaniem usługi.

Od powyższych reguł obowiązywać będą wyjątki

 • W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych – fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług,
 • W przypadku dostawy książek drukowanych– z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych – fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od wykonania.Kiedy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów.
 • W przypadku czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów – fakturę wystawia się nie później niż 90 dnia od wykonania.

Możliwe jest wystawianie faktur w terminie wcześniejszym niż data wykonania tej usługi lub wydania towaru, ale nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem tych czynności.

W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Faktur nie wystawiamy w przypadku otrzymania zaliczek z tytułu następujących czynności:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu,
 • usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • usług związanych z nieczystościami, np.: związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zamiatania śmieci i usuwania śniegu.

Dodatkowe, rozbudowane informacje i komentarze dotyczące faktury:

 • wszystkie pola które uwzględnia Faktura online
 • podział na pola wymagane podczas wypełniania zakładek
 • podział na pola obowiązkowo wymagane aktami prawnymi obowiązującymi na terytorium RP
 • pełen wykaz zagadnień związanych z fakturą znajdziesz
Faktura, pola wymagane + komentarz