Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, data, podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia/odbioru faktury VAT [606]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-16, Data aktualizacji: 2014-01-16 00:24:07

 • Ustawodawca w zakresie wymaganych elementów które musi zawierać faktura nie wymienia podpisu sprzedawcy ani podpisu nabywcy.
 • Zatem prawidłowo wystawiona faktura, która jest potwierdzeniem dokonania kupna/sprzedaży zgodnie z ustawą nie musi zawierać podpisu sprzedawcy ani nabywcy.
 • Niepodpisany dokument, faktura vat jest dowodem księgowym i może zostać ujęty w księgach rachunkowych.
 • W ramach dobrej praktyki i bezwzględnie zalecanych wymogów
  • Wygenerowana faktura winna zostać zapisana na dysku lokalnym komputera
  • Przed wysłaniem dokument winien zostać zweryfikowany w zakresie poprawności
  • Wysłanie emailem winno uwzględniać adres email: nabywcy, biura rachunkowego sprzedawcy lub działu FK sprzedawcy
  • Wysłanie emailem winno zawierać adnotację z prośbą o potwierdzenie otrzymania
  • Od momentu wysłania dokument nie może być zmieniany poprzez powtórne nadpisanie pliku. Zabronione są wszystkie czynności zmierzające do zmiany elementów lub treści faktury.
  • Jeżeli dokument zostanie wydrukowany lub strony ustalą konieczność podpisów to faktura winna zostać podpisana zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę.
  • Więcej w instrukcji