Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Stawki VAT obowiązujących na terenie RP [412]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-11 02:26:32

 • Począwszy od stycznia 2011 w Polsce zostały wprowadzone na okres przejściowy trzech lat podwyższone o jeden punkt procentowy podstawowe stawki podatku VAT (z 22% na 23% i z 7% na 8%). Jednak Jak wynika z art. 146f ustawy o VAT podwyższenie stawek podatku VAT możliwe jest w sytuacji gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia kolejnych lat, przekracza 55%.
 • Dla niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział stawki podatkowe w wysokości: 5%, 0% oraz zwolnienie z VAT.
 • Regulacje przyjęte przez rząd zakładają niezmienność aktualnie obwiązujących stawek do końca roku 2014.

  Wykaz stawek obowiązujących na terenie RP

 • 23%, stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju
 • 8%, stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE.
  • stawką VAT 8 % opodatkowane są między innymi: niektóre artykułów spożywczych, nawozów, towarów związanych z ochroną zdrowia, towarów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
  • stawką VAT 8% opodatkowane są usługi m. in.: usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, usuwanie odpadów, transport, zakwaterowanie, wstęp na imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne
 • 5%, stawka VAT powszechnie stosowana w transakcjach na terenie kraju oraz w przypadku braku aktywnego VAT kontrahenta z obszaru UE.
  • Stawką 5% opodatkowane jest większość produktów żywnościowych, np. pieczywo, nabiał, mięso i przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) czy soki. Stawką 5% opodatkowane są również książki oraz czasopisma specjalistyczne.
 • 0%, stawka VAT stosowana w szczególnych przypadkach określonych w ustawie o VAT, która obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. W art.83 ustawy o VAT wymieniona jest szczegółowa lista towarów i usług objętych stawką 0%.
  • Powyższy wykaz obejmuje m.in.:
   • dostawy: różnego rodzaju statków dla armatorów morskich iczęści do tych statków, środków transportu lotniczego, towarów służących do zaopatrzenia statków i samolotów, towarów do wolnych obszarów celnych, towarów przeznaczonych do przerobu (uszlachetniania) na terytorium kraju, sprzętu komputerowego
   • usługi w zakresie: kontroli ruchu lotniczego, obsługi lotów, ratownictwa morskiego, najmu (czarteru) środków transportu wodnego i lotniczego, obsługi statków, remontu statków oraz środków transportu lotniczego, organizacji eksportu i importu towarów, transportu międzynarodowego, przerobu towarów
   • import: środków transportu morskiego i rybołówstwa oraz części do tych środków, środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym
  • Sprzedaż udokumentowana fakturą VAT ze stawką 0% wciąż jest sprzedażą opodatkowaną. Oznacza to, że prowadząc sprzedaż opodatkowaną stawką VAT 0%, przedsiębiorca ma takie same prawa do rozliczania VAT od zakupów, jak przedsiębiorcy stosujący inne stawki VAT.
 • 0% (WDT), stawka VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czyli sprzedaży towarów na terenie UE. W tej sytuacji sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT . WDT opodatkowana jest 0% stawką VAT. Jednak aby tę stawkę zastosować, podatnik dokonujący tej dostawy musi spełnić warunki określone w art.42 ust. 1 ustawy o VAT. Jednym z nich jest to, aby dostawa była dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo UE właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, a podatnik musi podać ten numer oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej tę dostawę.
 • 0% (EXP), stawka VAT stosowana w przypadku eksportu towarów czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. W tej sytuacji sprzedawca nie płaci podatku należnego VAT pod warunkiem, że posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z kraju tzw. SAD. Jeśli dokument nie jest w posiadaniu sprzedawcy należy tego typu transakcje potraktować jako sprzedaż krajową.
 • NP nie podlega opodatkowaniu, stawką VAT stosowane w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nie prowadzącego działalności na terenie Unii Europejskiej. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT m. inn.
  • dostawa: własnych produktów rolnych, znaczków pocztowych, ludzkich organów, krwi, złota dla NBP, produktów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego
  • usługi świadczone przez spółdzielnie mieszkaniowe, techników dentystycznych
  • usługi w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, zakwaterowania w bursach i internatach, usługi związane ze sportem
  • usługi w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych, usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów, usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych
 • ZW zwolniona stawka VAT, która nie ma wpływu na wysokość podatku VAT, gdyż obejmuje czynności i towary zwolnione z naliczenia VAT.
  • Zwolnioną stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  • np. podatnik nabył używaną kserokopiarkę za 1500 zł. od osoby która nie prowadzi działalności. Po dwóch latach od zakupu podatnik zdecydował się go sprzedać. Przy sprzedaży trzeba naliczyć podatek VAT od sprzedaży. Podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży.
 • RC (reverse charge – odwrotne obciążenie) VAT rozlicza nabywca, stawka VAT stosowana w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca np. złomu, tworzyw sztucznych