Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, rabat [411]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-10, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:50:39

 • Art.106e ustawy o podatku od towarów i usług definiuje rabat w następującym brzmieniu „kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;”.
 • Pojawiają się różne interpretacje, które rozważają zamienne użycie fraz „upst” z „rabat” i odwrotnie. Która z powyższych form jest poprawna? Zgodnie z definicją języka polskiego upuścić możemy ciecz, a dla ceny właściwą formą jest opust – cenę można opuścić ale nie upuścić. W naszym przekonaniu obie formy są poprawne z powodu powszechnego zrozumienia obu przypadków. W aplikacji faktura online wybrano formę poprawną również językowo „rabat”.
 • Jeżeli nie udzielimy rabatu, to ceny przed rabatem są równe cenom sprzedaży.
 • Ceny sprzedaży netto i brutto posiadają charakter wyliczeniowy, nie podlegają edycji.
 • Udzielenie rabatu powoduje automatyczne przeliczenie cen sprzedaży netto i brutto oraz wartości pozycji i całego dokumentu.
 • Ustawodawca dopuszcza dobrowolność, poprawne zatem jest:
  • obniżenie ceny jednostkowej bez podania rabatu
  • wskazanie wartości procentowej rabatu z oznaczeniem ceny jednostkowej przed i po rabacie
 • Zarówno w aplikacji faktura online jak i na wydruku prezentowane są wszystkie ceny jednostkowe netto i brutto, przed i po rabacie oraz rabat. Takie podejście powoduje transparentność publikowanych treści, które są jednoznacznie zrozumiałe dla wszystkich stron (sprzedawca, nabywca, organ kontrolujący) zarówno na poziomie FK (finansowo księgowym) jak i handlowym.