Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, data wystawienia [205]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-15 02:13:36

  Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013 roku

 • Nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, przedsiębiorca, który sporządza fakturę np. w dniu wykonania usługi, może zamieścić na fakturze tylko datę wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji nie jest konieczne zamieszczanie innych dat. Oznacza to, że do końca 2013 roku jeśli czynność zostanie wykonana 7 dni przed końcem okresu rozliczeniowego (miesiąca), to podatnik może wybrać okres, w którym rozliczą podatek należny za daną czynność. Tj. jeśli wystawimy fakturę 29 września, należny podatek będziemy musieli zapłacić do 25 dnia kolejnego miesiąca tj. 25 października . Jeśli fakturę wystawimy 1 października, wówczas obowiązek rozliczenia powstanie dopiero 25 listopada.
 • Faktury miesięczne – nie później niż ostatniego dnia miesiąca, przedsiębiorcy mogą wystawiać jedną fakturę na koniec miesiąca, która dokumentuje wszystkie transakcje z danym kontrahentem.
 • Faktury ciągłe – nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.
 • WDT – nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu wydania lub przemieszczenia towaru, świadczenie usług.

 • Nowe terminy wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r

 • W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) zmieni się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawienia faktury.
 • Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oznacza to, iż jeżeli usługa zostanie wykonana 29 września, to obowiązek podatkowy powstanie 29 września, podatek należny trzeba zapłacić do 25 dnia kolejnego miesiąca tj. 25 października natomiast fakturę będzie można wystawić do 15 października.
 • Nowe zasady dotyczące terminu odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej. W tym przypadku obowiązywał będzie nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Oznacza to, że jeśli podatnik przyjął zaliczkę na poczet dostawy towarów 20 marca 2014 roku, fakturę może wystawić do 15 kwietnia 2014 roku, natomiast obowiązek podatkowy powstanie już w marcu tj. w dacie otrzymania zaliczki.
 • Zgodnie z art. 106i ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT fakturę przewidzianych jest kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur. Zgodnie z nimi termin wystawienia faktury wynosi:
  • 30 dni od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych; Oznacza to ze jeżeli w dniu 26 lutego 2014 r. podatnik wykona usługę budowlaną. W tym samym dniu podatnik wystawił fakturę dokumentującą tę usługę z terminem płatności 12 marca 2014 r. Nabywca usługi opłaci ją częściowo (w 40%) w dniu 5 marca 2014 r., w pozostałej zaś części w dniu 3 kwietnia 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej powstanie już w dniu 26 lutego 2014 r., tj. w dniu wystawienia faktury.
  • 60 dni od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów, (z wyłączeniem map i ulotek).
  • 90 dni od dnia wykonania czynności – polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów (z wyłączeniem map i ulotek).
  • 120 dni od pierwszego wydania towarów – w przypadku dostawy książek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw (z wyłączeniem map i ulotek).
  • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją.
  • 60 dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania zwrotnego objętego kaucją.
 • Od 1stycznia 2014 r. wprowadzone zostały odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie. Dotyczy to sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku VAT – w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi.
 • Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar, wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę.
 • Jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę , podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 • Jeśli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury.
 • Ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2014 r., nie zawiera wzmianki o możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Nie oznacza to, że nie można ich wystawiać. Zbiorcza faktura dokumentuje kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie tego samego miesiąca. Możliwe jest również wystawianie korekt faktur VAT w formie zbiorczej.
 • Od stycznia 2014 roku fakturę można wystawić nie wcześniej niż 30. dnia przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
 • Podstawa prawna: Ustawa z 7 grudnia 2012 r r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35, zm. Dz.U. z 2013 r poz.1027)).