Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi [204]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:49:11

 • Art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług definiuje nowe pojęcie o następującym brzmieniu: „Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty...”
 • Nieostra definicja wprowadzająca bardzo wiele odmiennych interpretacji zarówno w zakresie samej frazy „data dokonania......” jak i znaczenia w odniesieniu do zdarzeń występujących na rynku towarów i usług.
 • Na fakturze datę sprzedaży (która w ramach pojęcia obowiązywała do końca 2013 roku) można utożsamić z datą dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług.
 • Potwierdzają to w odpowiedzi na Interpretację indywidualną ILPP2/443-10/13-2/AKr organy podatkowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdzają, iż w przypadku przepisów ogólnych wciąż na fakturach można używać sformułowania data sprzedaży. Nie jest to błędem. “Data dokonania” i “data zakończenia” w praktyce często są bowiem tożsame i mogą być zastąpione pojęciem data sprzedaży. Dlatego też na fakturach, dla których data sprzedaży odnosi się do faktycznej daty dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi wciąż można posługiwać się pojęciem “data sprzedaży”. Tutaj link do pełnego brzmienia interpelacji i wyjaśnienia
 • W chwili obecnej na fakturze online nie występuje już data sprzedaży. Data sprzedaży została zastąpiona frazą „data dostawy” gdzie „data dostawy” to „data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi”.
 • W rozwiązaniu przyjętym na fakturze online publikowana jest nazwa skrócona z odnośnikiem precyzującym jej znaczenie
  • data dostawy *
  • *data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi
 • Przyjęte na fakturze online rozwiązanie:
  • jest pełną formą jednoznacznie odwołującą się do ustawy
  • umożliwia sprzedaż na jednym dokumencie zarówno towarów jak i usług
 • Od roku 2014 data dostawy z punktu widzenia obowiązku podatkowego jest najważniejszą i jedyną datą na podstawie której będzie odprowadzany podatek VAT.
 • Dla obrotu towarowego obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania prawa do rozporządzania towarem, a więc w chwili dokonania dostawy towaru, lub udostępnienia do odbioru we wskazanej lokalizacji.
 • Dla usług obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi.
 • W przypadku usług lub dostaw towaru o charakterze ciągłym obowiązek podatkowy powstaje cyklicznie w ostatnim dniu okresu zdefiniowanego w umowie (miesiąc, kwartał).
 • Od 2014 roku data wystawienia faktury nie będzie miała wpływu na terminy rozliczania podatków. Ogólna zasada będzie nakazywała zapłatę podatku VAT z faktury sprzedażowej w terminie przypadającym na datę dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Od tej zasady będą wyjątki w których terminem rozliczenia VAT będzie data wystawienia faktury (jeżeli data dostawy nie została wypełniona) - dotyczą one m.in. usług budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu.
 • Wybrane przykłady definiujące umownie nazwane metody interpretacji dla obrotu towarowego występujące na rynku po roku 2014:

  • Dostawa towaru wraz z fakturą

  • metoda uproszona - w której nadal data dostawy posiada identyczną datę jak data wystawienia. Fraza „data sprzedaży” nie została zmieniona.
  • metoda frazy - w której nadal data dostawy posiada identyczną datę jak data wystawienia. Fraza „data sprzedaży” została zmieniona na zbliżoną do prezentowanej w ustawie np.: „data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi”, „data dokonania lub zakończenia dostawy”, „data wykonania usługi” itd.
  • metoda pełna - w której data dostawy jest późniejsza od daty wystawienia i odnosi się do przewidywanej daty dostawy do nabywcy. Fraza „data sprzedaży” została zmieniona na „data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi”.
   • W naszym przekonaniu metoda pełna jest metodą najbardziej odzwierciedlającą rzeczywistość. Przykład:
    • data wystawienia: 2014-01-16
    • data dostawy (data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi): 2014-01-17
   • W prezentowanej metodzie w momencie wystawiania faktury wiemy że zleceniobiorca usługi transportowej np.: firma kurierska dostarczy towar w ciągu 24h od momentu nadania w dniu 2014-01-16.
   • Potwierdzeniem daty dokonania dostawy w zakładanym z góry terminie jest weryfikacja wykonania usługi przez firmę kurierską.
   • Jeżeli usługa nie zostanie wykonana w zakładanym terminie to fakt ten winien zostać odnotowany, a obowiązek podatkowy odpowiednio zakwalifikowany do właściwego okresu. Sytuacja nabiera szczególnego znaczenia na przełomie okresu, najczęściej miesiąca.
   • Dla omawianego przypadku zarówno pozycja dokumentująca sprzedaż towaru jak i pozycja dokumentująca usługę transportową mogą być zamieszczone na 1 dokumencie. Nie są wymagane 2 dokumenty odrębnie dla towaru i usługi.

   Dostawa towaru bez faktury

  • metoda WZ - w której dostawca towaru do nabywcy odbywa się na dokumentach WZ. Po uzyskaniu potwierdzenia dostawy w terminach przewidzianych ustawą zostaje wystawiona faktura, gdzie data dostawy odzwierciedla rzeczywistą datę dostawy, natomiast data wystawienia jest późniejsza. W naszym przekonaniu w wielu przypadkach odzwierciedlających zdarzenia rynkowe ta metoda będzie cieszyła się najmniejszym uznaniem. Sposób jest najbardziej transparentny z pkt widzenia nowej ustawy ale jest również najmniej korzystny biznesowo (ze względu na koszty) dla sprzedawcy.