Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, NIP - identyfikator klasyfikacji podatkowej [110]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-11 05:35:51

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest to dziesięciocyfrowy kod do identyfikacji podatników w Polsce. Trzy pierwsze cyfry każdego NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer.
 • Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności jako identyfikatora podatkowego używają numeru PESEL.
 • Jeśli wystawiamy fakturę dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej to wówczas nie umieszczamy na fakturze numeru NIP takiej osoby, ponieważ od września 2011 roku takie osoby formalnie nie posiadają NIP tylko jako identyfikatora podatkowego używają PESEL. Czy w związku z tym umieszczać na fakturze PESEL? Naszym zdaniem NIE. Przepisy dotyczące wystawiania faktur nie wymieniają numeru pesel jako obowiązkowego na fakturze, jako obowiązkowy wymieniają numer NIP.
 • W aplikacji faktura online pole jest wymagane zatem w takim przypadku należy wpisać znak spacja.
 • Faktura VAT wystawiona osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej nie musi zawierać numeru NIP nabywcy. Jest to jedyne dopuszczalne „zwolnienie” w zawartości faktury.
 • Numer identyfikacji podatkowej jest numerem niepowtarzalnym i jedynym dla danego podmiotu, który ma go identyfikować dla celów podatkowych.
 • NIP jest zestawem cyfr tak dobranych, iż wyklucza powtórzenie się takiej samej kombinacji dla dwóch różnych podmiotów. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe.
 • Faktura VAT powinna bezwzględnie zawierać: Numer NIP sprzedawcy.
 • Istnieją interpretacje mówiące że dokument który nie zawiera wymaganych danych w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług w tym również numeru identyfikacji podatkowej NIP NIE JEST FAKTURĄ.
 • W przypadku niepoprawnego identyfikatora NIP nabywcy istnieje zagrożenie (w wyniku niedopełnienia obowiązku) niezgodnego z prawem i stanem faktycznym odliczenia podatku VAT.
 • W ramach dobrej praktyki i minimalizacji zagrożeń zaleca się weryfikację poprawności danych nabywcy z szczególnym naciskiem na poprawność numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 • Nie jest błędem pomijanie znaczników łącznika „-” pomimo tego że decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zawiera łączniki.
 • Nie jest również błędem poprzedzanie numeru identyfikacji podatkowej identyfikatorem kraju np. PL pomimo obrotu na terytorium RP.